REGULAMIN
                                                   korzystania ze zbiorów bibliotecznych
              Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze


§ 1. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych
1. Ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, zwanej dalej Biblioteką korzystać mogą wszyscy zainteresowani. Niniejszego Regulaminu nie stosuje się do materiałów udostępnianych w Lektorium Zbiorów Specjalnych, do których stosuje się Regulamin Działu Zbiorów Specjalnych.
2. Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest znajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie potwierdzona podpisaniem stosownego zobowiązania oraz posiadanie karty bibliotecznej. Bez karty można korzystać ze zbiorów tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, jedynie na miejscu, za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem.
3. Za czytelników niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 podpisują ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni, którzy tym samym zobowiązują się do ponoszenia odpowiedzialności za działania osób, w imieniu których działają oraz za przestrzeganie przez osoby te niniejszego Regulaminu. Przez Czytelnika w rozumieniu niniejszego Regulaminu rozumie się także osoby będące przedstawicielami ustawowymi bądź opiekunami prawnymi osób korzystających z Biblioteki nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. W agendach udostępniania i filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej karta biblioteczna upoważnia jej posiadacza do:
1) wypożyczania książek,
2) wypożyczania książki mówionej,
3) korzystania z gier komputerowych i edukacyjnych programów multimedialnych,
4) korzystania z mediów udostępnianych na miejscu,
5) korzystania z Internetu.
5. Biblioteka ma prawo pobierać następujące opłaty:
1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne w tym wydruki komputerowe i kserokopie oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych
w wysokości określonej w Cenniku stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.
6. Każda wpłata dokonywana przez Czytelnika jest potwierdzana stosownym dowodem wpłaty.
7. Wykupienie odnawialnego abonamentu rocznego lub półrocznego upoważnia do wypożyczania materiałów audiowizualnych będących w zasobach Biblioteki, innych niż wymienione w ust. 4, w tym filmów.
8. Zasady korzystania ze zbiorów multimedialnych i Internetu na miejscu określa osobny dokument – Zasady korzystania z programów multimedialnych, Internetu i pakietu Office w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.
9. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania materiałów bibliotecznych. W przeciwnym razie zobowiązany jest do pokrycia spowodowanych przez siebie strat w sposób ustalony niniejszym Regulaminem.
10. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, rozmów przez telefon komórkowy oraz spożywania posiłków podczas korzystania ze zbiorów bibliotecznych, a także zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz środków i substancji, których posiadanie jest prawnie zabronione, zakaz wnoszenia broni i innych niebezpiecznych przedmiotów.
11. Zakaz spożywania posiłków podczas korzystania ze zbiorów bibliotecznych, o którym mowa w ust. 10 nie dotyczy Czytelni Prasy oraz Mediateki.
12. Odmawia się dostępu do zbiorów bibliotecznych oraz zabrania przebywania na terenie Biblioteki osobom zakłócającym spokój, znajdującym się w stanie nietrzeźwym, będących pod wpływem środków odurzających, bądź nie przestrzegającym zakazów o których mowa w ust. 10.
13. Czytelnik korzystający z Biblioteki ma obowiązek pozostawić w szatni płaszcz, kurtkę, torbę, plecak itp.
14. Czytelnik obowiązany jest niezwłocznie przekazać Bibliotece informację o zmianie swojego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, negatywne skutki z tym związane obciążają Czytelnika.

§ 2. Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych – na zewnątrz
1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć jednorazowo:
1) 6 książek z każdej agendy oraz filii bibliotecznych na okres 4 tygodni,
2) 6 tytułów „książki mówionej” (na taśmach lub płytach) na okres 4 tygodni,
3) 4 pozycji notacji muzycznych na okres 6 tygodni,
4) 2 płyty CD, 2 CD-R na okres 1 tygodnia,
5) 2 filmy na okres 2 dni.
2. Czytelnik ma obowiązek zwrotu materiałów bibliotecznych w terminach określonych w ust. 1.
3. Termin zwrotu materiałów bibliotecznych można prolongować osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o ile nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Po upływie ustalonego terminu zwrotu materiałów bibliotecznych wysyła się do Czytelnika jedno upomnienie listem poleconym. Koszt wysyłki upomnienia obciążają Czytelnika.
5. Po otrzymaniu upomnienia Czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne oraz dokonać zapłaty tytułem „opłaty za nieterminowy zwrot”, w wysokości określonej w Cenniku.
6. W przypadku braku skuteczności wysłanego upomnienia, po dwóch tygodniach biblioteka powierzy wyegzekwowanie zwrotu materiałów bibliotecznych oraz kar regulaminowych firmie windykacyjnej. Koszty egzekucji pokrywa Czytelnik.
7. Czytelnik, który nie rozliczył się z jedną agendą nie może korzystać z innych agend Biblioteki.
8. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych Czytelnik zobowiązany jest do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody poprzez:
1) przywrócenie stanu poprzedniego poprzez przekazanie na rzecz Biblioteki dzieła identycznego lub innego, na które istnieje zapotrzebowanie w Bibliotece, w uzgodnieniu z bibliotekarzem,
2) zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem odszkodowania w kwocie odpowiadającej rynkowej wartości dzieła, w uzgodnieniu z bibliotekarzem.
9. Za wypożyczenie szczególnie cennych materiałów bibliotecznych może być pobierana kaucja uzależniona od wartości rynkowej dzieła.

§ 3. Udostępnianie prezencyjne zbiorów bibliotecznych – na miejscu
1. Część materiałów bibliotecznych udostępnia się wyłącznie w systemie prezencyjnym.
2. Czytelnik korzystający z materiałów bibliotecznych na miejscu ma obowiązek pozostawienia karty bibliotecznej u dyżurującego bibliotekarza.
3. Udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu może być realizowane w następujących porach, w czasie otwarcia agendy, nie później niż::
1) czasopisma IV formatu do godz. 18.00, w soboty do 15.45,
2) księgozbiór J. Kostrzewskiego do godz. 15.00, w soboty nie udostępnia się,
3) pozostałe zbiory do godz. 18.45, w soboty do 15.45.
4. Bieżące numery czasopism udostępniane są na zasadzie samoobsługi. Jednorazowo Czytelnik może pobrać 2 tytuły dzienników i 3 tytuły innych czasopism bieżących.
5. Kserowanie i skanowanie materiałów bibliotecznych jest możliwe na terenie budynku głównego Biblioteki w samoobsługowych maszynach kopiujących. W szczególnych przypadkach skanowanie i kserowanie wykonuje bibliotekarz pobierając opłatę zgodnie z Cennikiem. Bibliotekarz może nie wyrazić zgody na kserowanie lub skanowanie niektórych materiałów, ze względu na ich zły stan zachowania lub ryzyko zniszczenia.
6. Materiałów udostępnianych w czytelniach nie wypożycza się poza obręb Biblioteki. W szczególnych przypadkach jest to możliwe na dni wolne od pracy, po wpłaceniu kaucji określonej przez bibliotekarza zależnej od wartości książki. Każdorazowo wysokość pobieranej kaucji ustala bibliotekarz. Po zwróceniu materiałów w stanie nienaruszonym kaucja podlega zwrotowi. W przypadku uszkodzenia materiałów, ich całkowitego zniszczenia lub utraty bibliotekarz ma prawo obniżenia wysokości zwracanej kaucji o równowartość szkody z tym związanej.
7. Za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych wypożyczonych za kaucją Czytelnik zobowiązany jest do zapłaty „opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych wypożyczonych za kaucją”, w wysokości określonej w Cenniku.

§ 4. Wypożyczalnia międzybiblioteczna
1. Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotek spoza Zielonej Góry w ramach wypożyczania międzybibliotecznego. Czytelnik zobowiązany jest do zapłaty kosztów związanych z obsługą tych wypożyczeń, w wysokości określonej w Cenniku.
2. Czytelnik składa zamówienie osobiście w Czytelni Ogólnej, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), wypełniając kartę zamówienia z podaniem podstawowych danych bibliograficznych oraz własnych danych osobowych.
3. Maksymalnie można jednorazowo zamówić 5 egzemplarzy materiałów bibliotecznych.
4. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się prezencyjnie w Czytelni Ogólnej.
5. Z wypożyczonych materiałów można korzystać w czasie określonym przez bibliotekę wypożyczającą. Chęć prolongaty winna być zgłoszona najpóźniej 5 dni przed upływem terminu zwrotu.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania zawartych w nim postanowień, co potwierdza swoim podpisem.
2. Rozstrzyganie spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.
3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
4. Każdy Czytelnik obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Regulamin udostępnia się do wglądu poprzez wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biblioteki, w poszczególnych agendach oraz na stronie internetowej Biblioteki (www.wimbp.zgora.pl).
5. Dokonanie zmiany Regulaminu jest możliwe poprzez wywieszenie informacji o zmianach, w sposób określony w ust. 5 przez okres nie krótszy niż 4 tygodnie licząc do dnia wejścia w życie planowanych zmian.
Zielona Góra, 14 grudnia 2010 r. DyrektorZAŁĄCZNIK
do Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Cennik opłat

1. koszt karty bibliotecznej 5,00 zł, 2,50 zł emeryci i renciści
2. opłata za nieterminowy zwrot książki wypożyczonej 3,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy/za wol.
3. opłata za nieterminowy zwrot książki wypożyczonej za kaucją 2,00 zł za każdy rozpoczęty dzień/za wol.
4. opłata za nieterminowy zwrot multimediów 2,00 zł za każdy rozpoczęty dzień/ za wol.
5. opłata za zniszczenie zabezpieczeń elektronicznych 5,00 zł
6. koszt wypożyczenia międzybibliotecznego od przesyłki 7,00 zł za wol.
7. koszt wydruku A 4 czarno-białego 0,30 zł za str.
8. koszt wydruku A 4 kolorowego 2,50 zł za str.
9. skanowanie materiałów wyd. po 1945 r.– format A 4 1,00zł za str.
10. abonament roczny 50 zł
11. abonament półroczny 30,00 zł
12. ksero A4 druk czarno-biały 0,30 zł za str.
13. ksero A3 druk czarno-biały 0,50 zł za str.
14. ksero A4 kolor 3,00 zł za str.
15. ksero A3 kolor 5,00 zł za str.

Zielona Góra, 14 grudnia 2010 r. Dyrektor


REGULAMIN
korzystania z programów multimedialnych, Internetu
i oprogramowania typu Office w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

§ 1 Zasady ogólne

1. Prawo do korzystania z programów multimedialnych, Internetu i oprogramowania typu Office w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, zwanej dalej Biblioteką, mają użytkownicy posiadający aktualną kartę biblioteczną
2. Warunkiem korzystania z programów multimedialnych, Internetu i oprogramowania typu Office jest pozostawienie karty bibliotecznej u dyżurnego bibliotekarza. Dokument odbiera się po zakończeniu korzystania ze stanowiska komputerowego.
3. Do korzystania z programów multimedialnych, Internetu i oprogramowania typu Office mają prawo także użytkownicy nieposiadający karty bibliotecznej, po okazaniu innego ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość użytkownika i zapoznaniu się z Regulaminem.
4. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień użytkownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem w zeszycie odwiedzin.
5. Sprzęt i oprogramowanie zainstalowane w Bibliotece nie mogą być wykorzystywane do wyszukiwania informacji o treściach prawnie niedozwolonych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub obrażającej uczucia innych, w szczególności pornograficznych, rasistowskich, faszyzujących, propagujących przemoc, itp., jak również nie mogą być wykorzystywane do celów zarobkowych.
6. Za użytkowników niepełnoletnich do lat 13 lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wszelkie czynności prawne podejmują ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni, którzy tym samym zobowiązują się do ponoszenia odpowiedzialności za działania osób, w imieniu których działają oraz za przestrzeganie przez osoby te niniejszego Regulaminu. Warunkiem korzystania z programów multimedialnych i Internetu przez tych użytkowników jest przedstawienie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych. Przez użytkownika w rozumieniu niniejszego Regulaminu rozumie się także osoby będące przedstawicielami ustawowymi bądź opiekunami prawnymi osób korzystających z Biblioteki nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.
7. Użytkownicy nieletni w wieku od 14 do 18 roku życia mogą korzystać z programów multimedialnych, Internetu i oprogramowania typu Office, po okazaniu innego ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość użytkownika i zapoznaniu się z Regulaminem, co potwierdzają własnoręcznym podpisem w zeszycie odwiedzin.
8. Niezależnie od zgody rodziców/opiekunów prawnych bibliotekarz ma prawo odmówić udostępnienia treści nieprzeznaczonych dla danej grupy wiekowej.
9. W przypadku problemów związanych z pracą sprzętu elektronicznego należy powiadomić o tym pracownika Biblioteki, bez podejmowania próby naprawy.
10. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedną osobę przez godzinę. Czas ten może być przedłużony jeśli nie ma osób oczekujących. Stanowisko komputerowe opuszczone na dłużej niż 15 minut zostanie udostępnione innemu użytkownikowi.
11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu oraz oprogramowania powstałe z jego winy.
12. Użytkownicy mają prawo do:
– korzystania z zainstalowanych programów,
– korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Bibliotece oraz własnych nośników elektronicznych na zasadach określonych w § 2,
– korzystania z dostępu do Internetu na zasadach określonych w § 3,
– korzystania z dostępu do pakietu Office na zasadach określonych w § 4,
– rezerwacji czasu pracy na komputerze,
– kopiowania części danych na nośniki elektroniczne bądź ich wydrukowania wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa autorskiego. Sporządzenie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze.
13. Użytkownikowi nie wolno instalować innych programów i zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych.
14. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania materiałów bibliotecznych. W przeciwnym razie zobowiązany jest do pokrycia spowodowanych przez siebie strat w sposób ustalony w Regulaminie korzystania ze zbiorów bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.
15. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, rozmów przez telefon komórkowy oraz spożywania posiłków podczas korzystania ze zbiorów bibliotecznych, a także zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz środków i substancji, których posiadanie jest prawnie zabronione, zakaz wnoszenia broni i innych niebezpiecznych przedmiotów.
16. Odmawia się dostępu do zbiorów bibliotecznych oraz zabrania przebywania na terenie Biblioteki osobom zakłócającym spokój, znajdującym się w stanie nietrzeźwym, będących pod wpływem środków odurzających, bądź nie przestrzegającym zakazów o których mowa w ust. 14.
17. Użytkownik korzystający z Biblioteki ma obowiązek pozostawić w szatni płaszcz, kurtkę, torbę, plecak itp.
18. Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie przekazać Bibliotece informację o zmianie swojego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, negatywne skutki z tym związane obciążają Użytkownika.


§ 2 Korzystanie z oprogramowania multimedialnego

1. Stanowisko komputerowe może być wykorzystane do przeglądania programów multimedialnych udostępnianych w Bibliotece oraz materiałów z własnych nośników elektronicznych.
2. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.
3. Korzystanie na miejscu z programów multimedialnych dostępnych w Bibliotece jest bezpłatne.


§ 3 Korzystanie z dostępu do Internetu

• Przeglądanie zasobów sieci Internet jest możliwe przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera i ogranicza się do serwisów WWW. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
• Użytkownik sporządzony przez siebie plik może zapisać na nośnikach elektronicznych bądź może go wydrukować. Sporządzenie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze.
• Dane pozostawione na nośnikach komputera podlegają skasowaniu w procesie zwalniania zasobów komputera przez administratora sieci.


§ 4 Korzystanie z oprogramowania typu Office

1)Na wskazanym stanowisku komputerowym użytkownik może samodzielnie korzystać
z pakietu typu Office, np. edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego. Korzystanie
z oprogramowania jest bezpłatne.
2)Użytkownik sporządzony przez siebie plik może zapisać na nośnikach elektronicznych bądź może go wydrukować. Sporządzenie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze.
3)Paragraf 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5 Postanowienia końcowe

– Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania zawartych w nim postanowień, co potwierdza swoim podpisem.
– Rozstrzyganie spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.
– Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
– Regulamin udostępnia się do wglądu poprzez wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biblioteki, w poszczególnych agendach oraz na stronie internetowej Biblioteki (www.wimbp.zgora.pl).
– Dokonanie zmiany Regulaminu jest możliwe poprzez wywieszenie informacji
o zmianach, w sposób określony w ust. 4 przez okres nie krótszy niż 4 tygodnie licząc do dnia wejścia w życie planowanych zmian.


Zielona Góra, 14 grudnia 2010 r. DyrektorZaloguj

Zaloguj się

Login *
Hasło *
Pamiętaj mnie
Odwiedź nas na Facebook'u
   

Newsletter

Zielona Góra, 14 grudnia 2010 r. DyrektorZAŁĄCZNIK
do Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Cennik opłat

1. koszt karty bibliotecznej 5,00 zł, 2,50 zł emeryci i renciści
2. opłata za nieterminowy zwrot książki wypożyczonej 3,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy/za wol.
3. opłata za nieterminowy zwrot książki wypożyczonej za kaucją 2,00 zł za każdy rozpoczęty dzień/za wol.
4. opłata za nieterminowy zwrot multimediów 2,00 zł za każdy rozpoczęty dzień/ za wol.
5. opłata za zniszczenie zabezpieczeń elektronicznych 5,00 zł
6. koszt wypożyczenia międzybibliotecznego od przesyłki 7,00 zł za wol.
7. koszt wydruku A 4 czarno-białego 0,30 zł za str.
8. koszt wydruku A 4 kolorowego 2,50 zł za str.
9. skanowanie materiałów wyd. po 1945 r.– format A 4 1,00zł za str.
10. abonament roczny 50 zł
11. abonament półroczny 30,00 zł
12. ksero A4 druk czarno-biały 0,30 zł za str.
13. ksero A3 druk czarno-biały 0,50 zł za str.
14. ksero A4 kolor 3,00 zł za str.
15. ksero A3 kolor 5,00 zł za str.

Zielona Góra, 14 grudnia 2010 r. Dyrektor


REGULAMIN
korzystania z programów multimedialnych, Internetu
i oprogramowania typu Office w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

§ 1 Zasady ogólne

1. Prawo do korzystania z programów multimedialnych, Internetu i oprogramowania typu Office w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, zwanej dalej Biblioteką, mają użytkownicy posiadający aktualną kartę biblioteczną
2. Warunkiem korzystania z programów multimedialnych, Internetu i oprogramowania typu Office jest pozostawienie karty bibliotecznej u dyżurnego bibliotekarza. Dokument odbiera się po zakończeniu korzystania ze stanowiska komputerowego.
3. Do korzystania z programów multimedialnych, Internetu i oprogramowania typu Office mają prawo także użytkownicy nieposiadający karty bibliotecznej, po okazaniu innego ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość użytkownika i zapoznaniu się z Regulaminem.
4. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień użytkownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem w zeszycie odwiedzin.
5. Sprzęt i oprogramowanie zainstalowane w Bibliotece nie mogą być wykorzystywane do wyszukiwania informacji o treściach prawnie niedozwolonych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub obrażającej uczucia innych, w szczególności pornograficznych, rasistowskich, faszyzujących, propagujących przemoc, itp., jak również nie mogą być wykorzystywane do celów zarobkowych.
6. Za użytkowników niepełnoletnich do lat 13 lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wszelkie czynności prawne podejmują ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni, którzy tym samym zobowiązują się do ponoszenia odpowiedzialności za działania osób, w imieniu których działają oraz za przestrzeganie przez osoby te niniejszego Regulaminu. Warunkiem korzystania z programów multimedialnych i Internetu przez tych użytkowników jest przedstawienie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych. Przez użytkownika w rozumieniu niniejszego Regulaminu rozumie się także osoby będące przedstawicielami ustawowymi bądź opiekunami prawnymi osób korzystających z Biblioteki nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.
7. Użytkownicy nieletni w wieku od 14 do 18 roku życia mogą korzystać z programów multimedialnych, Internetu i oprogramowania typu Office, po okazaniu innego ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość użytkownika i zapoznaniu się z Regulaminem, co potwierdzają własnoręcznym podpisem w zeszycie odwiedzin.
8. Niezależnie od zgody rodziców/opiekunów prawnych bibliotekarz ma prawo odmówić udostępnienia treści nieprzeznaczonych dla danej grupy wiekowej.
9. W przypadku problemów związanych z pracą sprzętu elektronicznego należy powiadomić o tym pracownika Biblioteki, bez podejmowania próby naprawy.
10. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedną osobę przez godzinę. Czas ten może być przedłużony jeśli nie ma osób oczekujących. Stanowisko komputerowe opuszczone na dłużej niż 15 minut zostanie udostępnione innemu użytkownikowi.
11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu oraz oprogramowania powstałe z jego winy.
12. Użytkownicy mają prawo do:
– korzystania z zainstalowanych programów,
– korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Bibliotece oraz własnych nośników elektronicznych na zasadach określonych w § 2,
– korzystania z dostępu do Internetu na zasadach określonych w § 3,
– korzystania z dostępu do pakietu Office na zasadach określonych w § 4,
– rezerwacji czasu pracy na komputerze,
– kopiowania części danych na nośniki elektroniczne bądź ich wydrukowania wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa autorskiego. Sporządzenie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze.
13. Użytkownikowi nie wolno instalować innych programów i zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych.
14. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania materiałów bibliotecznych. W przeciwnym razie zobowiązany jest do pokrycia spowodowanych przez siebie strat w sposób ustalony w Regulaminie korzystania ze zbiorów bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.
15. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, rozmów przez telefon komórkowy oraz spożywania posiłków podczas korzystania ze zbiorów bibliotecznych, a także zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz środków i substancji, których posiadanie jest prawnie zabronione, zakaz wnoszenia broni i innych niebezpiecznych przedmiotów.
16. Odmawia się dostępu do zbiorów bibliotecznych oraz zabrania przebywania na terenie Biblioteki osobom zakłócającym spokój, znajdującym się w stanie nietrzeźwym, będących pod wpływem środków odurzających, bądź nie przestrzegającym zakazów o których mowa w ust. 14.
17. Użytkownik korzystający z Biblioteki ma obowiązek pozostawić w szatni płaszcz, kurtkę, torbę, plecak itp.
18. Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie przekazać Bibliotece informację o zmianie swojego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, negatywne skutki z tym związane obciążają Użytkownika.


§ 2 Korzystanie z oprogramowania multimedialnego

1. Stanowisko komputerowe może być wykorzystane do przeglądania programów multimedialnych udostępnianych w Bibliotece oraz materiałów z własnych nośników elektronicznych.
2. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.
3. Korzystanie na miejscu z programów multimedialnych dostępnych w Bibliotece jest bezpłatne.


§ 3 Korzystanie z dostępu do Internetu

• Przeglądanie zasobów sieci Internet jest możliwe przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera i ogranicza się do serwisów WWW. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
• Użytkownik sporządzony przez siebie plik może zapisać na nośnikach elektronicznych bądź może go wydrukować. Sporządzenie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze.
• Dane pozostawione na nośnikach komputera podlegają skasowaniu w procesie zwalniania zasobów komputera przez administratora sieci.


§ 4 Korzystanie z oprogramowania typu Office

1)Na wskazanym stanowisku komputerowym użytkownik może samodzielnie korzystać
z pakietu typu Office, np. edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego. Korzystanie
z oprogramowania jest bezpłatne.
2)Użytkownik sporządzony przez siebie plik może zapisać na nośnikach elektronicznych bądź może go wydrukować. Sporządzenie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze.
3)Paragraf 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5 Postanowienia końcowe

– Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania zawartych w nim postanowień, co potwierdza swoim podpisem.
– Rozstrzyganie spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.
– Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
– Regulamin udostępnia się do wglądu poprzez wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biblioteki, w poszczególnych agendach oraz na stronie internetowej Biblioteki (www.wimbp.zgora.pl).
– Dokonanie zmiany Regulaminu jest możliwe poprzez wywieszenie informacji
o zmianach, w sposób określony w ust. 4 przez okres nie krótszy niż 4 tygodnie licząc do dnia wejścia w życie planowanych zmian.


Zielona Góra, 14 grudnia 2010 r. Dyrektor